Åpenhetsloven

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger 2023

Åpenhetsloven § 5a: Generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Organisering
Vår virksomhet er organisert som et aksjeselskap med forretningsadresse ved Prestmoveien 77 i Stjørdal kommune.
Vår virksomhet ikke en del av det organiserte arbeidslivet og innehar kun lokale avtaler internt.

Driftsområde
Vårt driftsområde er bygg- og anleggsarbeid hvor vi er hoved- og/eller totalentreprenør, underentreprenør til annen entreprenør eller direkte til byggherre, leverer bærende konstruktive løsninger av betong- og stålkonstruksjoner for bolig og næringsbygg.
Driften omfatter egenimport av produkter i redusert/ mindre grad hvor dette er aktuelt, og spesifiseres hos den enkelte prosjektansvarlige i prosjekter vi drifter.

Rutiner/ retningslinjer
Arbeidet med åpenhetsloven er koordinert på bransjenivå og vi bruker BNLs felles løsninger og maler i vårt arbeid, se BNLs hjemmeside om åpenhetsloven.

Våre rutiner og retningslinjene er forankret hos daglig leder og styret. Dette arbeidet følges opp løpende i vår prosjektledelse gjennom løpende risikokartlegging ved innkjøp og kontrahering av nye leverandører. Leverandører som er kontrollert uten avvik overvåkes i en pre-kvalifisert oversikt over leverandører og gjennom årlig påseplikt.

Rutinen omfatter fordeling av ansvar og arbeidsoppgaver i vår virksomhet, kartlegging og vurdering av negativ påvirkning/skade ut fra egen virksomhet, leverandørkjeder og forretningsforbindelser, samarbeid om gjenoppretting og erstatning der det er påkrevd, stansing/forebygging av negativ påvirkning/skade, overvåkning av gjennomføring og resultater, samt kommunisering av hvordan påvirkningen er håndtert og behandling av informasjonskrav.

I våre kontrakter stiller vi krav knyttet til åpenhetsloven gjennom spesielle kontraktsbestemmelser, herunder «Seriøs Bedrift». Bestemmelsene sikrer vår virksomhet tilgang til våre underleverandørers aktsomhetsvurderinger der de er omfattet av åpenhetsloven, direkte og indirekte, og informasjon om underleverandørers varekjøp og leverandørkjeder der de ikke er omfattet av loven. Våre spesielle kontraktsbestemmelser inkluderer også krav til lønns- og arbeidsvilkår og internkontroll, våre leverandørers HMS-planer samt implementering av Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) for arbeid som skjer i
Norge.

Åpenhetsloven § 5b: Opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risikofor negative konsekvenser som virksomheten har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger

Arbeidsmøter for kartlegging av leverandørkjeder og aktsomhetsvurderinger er igangsatt i rapporteringsperioden. Vi anvender tilgjengelig informasjon fra bransjeforeninger og andre aktører som grunnlag for vårt interne arbeid. Dette er blitt løst ved innhenting informasjon gjennom «Seriøs Bedrift». Vi har prioritert kartlegging av verdikjeder knyttet til vår kjernevirksomhet.
Vi støtter oss for øvrig på kartleggingsarbeidet som skjer på bransjenivå, hvor;
• elektroprodukter,
• VVS-produkter,
• Elektroprodukter,
• Stål – og betongprodukter,
– har vært prioritert fokus i rapporteringsperioden med grunnlag i vesentlig risiko for
negative konsekvenser. Disse er blitt valgt ut basert på vårt innkjøpsmønster.

Kartleggingsarbeidet fra 2022 er ikke fullført grunnet mangelfulle eller helt manglende tilbakemeldinger eller forespørsler. Dels kan dette være begrunnet med å ha favnet en større gruppe for oppfølging enn forventet kapasitet. Nevnte kategorier vil derfor følges opp i 2023 for å kartlegge eventuelle tiltak der dette blir aktuelt.

Åpenhetsloven § 5c: Opplysninger om eventuelle tiltak virksomheten har iverksatt ellerplanlegger å iverksette for å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrensevesentlig risiko for negative konsekvenser, og resultatet eller forventede resultater avdisse tiltakene

Vi bygger vår kartlegging på informasjon fra nærmeste leverandør, på informasjon i Startbank og anerkjente vareregistre, i tillegg til informasjon søkt i HMSREG eller StartBank ID. Vi gjennomfører egne undersøkelser av leverandører i forbindelse med egenimport av bygningsmaterialer med tilhørende risikovurdering. Vår virksomhet utfører i tråd med vår bedriftsinterne rutine (påseplikt mv) kontroll av lønnsog arbeidsvilkår på bygg- og anleggsplasser i Norge.

Vi bruker BNLs veileder for valg av seriøse bedrifter for å fremme de formål som åpenhetsloven og annet regelverk skal fremme (arbeidsmiljøloven, byggherreforskriften, allmengjøringsloven, forskrifter om allmenngjøring av tariffavtaler, forskrift om lønns- og
arbeidsvilkår i offentlige kontrakter mv.). Vi planlegger å følge BNLs seminarer om arbeidet med kartlegging av verdikjeder på bransjenivå som grunnlag for videre kartlegging og prioritering av vårt bedriftsinterne arbeid med aktsomhetsvurderinger i våre verdikjeder. Vi vil oppdatere vår rutine/retningslinje med varslingskanal/klagemekanisme i tråd med Forbrukertilsynets veiledning og anbefalinger fra
BNL. Tiltakene forventes å bidra til økt mulighet til å fange opp risiko for brudd på de formål åpenhetsloven skal ivareta, og bidra til å rette opp negative konsekvenser der det er påkrevd. Vår virksomhet planlegger å iverksette en undersøkelse med utspørring til de leverandører som ikke er blitt fulgt opp, eller iverksatt i 2022, ut mot viktige leverandører hvor risikoen for brudd på de formål åpenhetsloven skal fremme anses stor. Dette søkes også løst gjennom QuestBack som er en digital og brukervennlig rapporteringsform.